Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden – GOMEDIS B.V.B.A.

 1. Onderhavige ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN zijn - niettegenstaande andersluidende bedingen van onze klanten – van toepassing op de totstandkoming, de uitlegging en de uitvoering van alle offertes, aanvaarde bestellingen, overeenkomsten en facturen etc. van GOMEDIS B.V.B.A. met maatschappelijke zetel te B-1200 Brussel, Veldkapelgaarde 30 Bus 1.30.30, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders werd overeengekomen met de klant.

 2. Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, worden de leveringstermijnen enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden deze GOMEDIS B.V.B.A. niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

 3. Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, geschiedt de bewaring der goederen in afwachting van de levering of de afhaling als ook de verzending ervan op kosten en risico van de klant. Klachten betreffende de levering moeten - op straffe van verval - per aangetekend schrijven gemeld worden aan GOMEDIS B.V.B.A. en wel binnen de 3 dagen na ontvangst van de goederen en alleszins vooraleer de goederen gebruikt worden.

 4. De vrijwaringsplicht van GOMEDIS B.V.B.A. strekt zich niet verder uit dan deze van haar leveranciers.

 5. Wanneer GOMEDIS B.V.B.A. ten gevolge van overmacht, staking, lock-out en dergelijke niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt zij zich het recht om de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

 6. Klachten betreffende de factuur dienen schriftelijk en aangetekend gemeld te worden aan GOMEDIS B.V.B.A. en wel binnen de 8 dagen na factuurdatum.

 7. Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, zijn alle facturen contant betaalbaar binnen 7 dagen na factuurdatum op het adres zoals hierboven vermeld dan wel betaalbaar op rekeningnummer BNP – IBAN BE10 0017 1907 3204 – BIC: GEBABEBB (titularis GOMEDIS B.V.B.A.) refererend naar het factuurnummer en –datum of andersluidende mededeling.

 8. In geval van niet of ontijdige betaling van de factuur op de vervaldag dan wel zonder of foutieve mededeling of referentie, zal zonder ingebrekestelling en van rechtswege het verschuldigd bedrag vermeerderd worden met de conventionele interesten ten belope van 12% per jaar als ook met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 75€.

  Tevens zijn alle invorderingskosten – zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke – waartoe de invordering van een onbetaalde factuur aanleiding zal geven, aan GOMEDIS B.V.B.A. verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden forfaitair vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 150€.

  Onkosten aan onbetaalde wissels, wissels en andere kredietverlenende betalingsinstrumenten zijn in deze schadevergoeding niet inbegrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend.

 9. Bij niet betaling op de vervaldatum van enig factuur behoudt de verkoper zich het recht om verdere leveringen op te schorten. Tevens behoudt de verkoper zich het recht om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling als van rechtswege ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.

 10. Bij niet betaling van één factuur, worden alle overige facturen, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

 11. Zolang de geleverde goederen niet volledig werden betaald, blijven de goederen uitsluitend eigendom van GOMEDIS B.V.B.A., onverminderd de verplichting van de klant om de risico’s van de verkochte goederen te dragen en ervoor te zorgen als goede huisvader. Tevens behoudt GOMEDIS B.V.B.A. zich het recht om zich terug in het bezit te stellen van de geleverde goederen op kosten van de koper.

 12. De nietigheid van één of meer voorwaarden van deze ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN maakt dat enkel deze als niet geschreven worden beschouwd. De overige voorwaarden als ook de onderliggende overeenkomst blijven geldig.

 13. In geval van betwisting tussen GOMEDIS B.V.B.A. en de klant, is het Belgisch recht van toepassing en zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.